Записване

ЗАПИСВАНЕ ТУК

Всеки играч, който иска да участва на тази игра, трябва да се запише посредством формуляра за записване.

За покриване на разходите за осъществяване на играта Ви молим да направите дарение в размер на 40 лв. преди 7 юли 2019 г., а ако е между 8 юли и 26 юли – в размер на 50 лв.

След попълване на формуляр получавате автоматичен отговор, че формулярът е подаден. След получаване на дарение получавате имейл с потвърждение.

КРАЕН СРОК ЗА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ПО ЗАПИСВАНЕ: 26 юли 2019 г.

Данни за осъществяване на дарение:

Райфайзен БАНК
Титуляр на сметка: Сдружение за ролеви игри ЛАРП – България
IBAN: BG46RZBB91551010148126
Основание: дарение за организиране на игра

ЗАПИСВАНЕ – ТУК

Ако желаете да се включите в куеста за военопленници, трява да се запишете до 29 юни! Информация относно куеста за военопленници: ТУК

ЛАРП – България е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписано в Търговския регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 177026261.

The Fog LARP е игра – нестопанска дейност, осъществявана от Сружението в изпълнение на неговите цели, чрез която не се реализира и не се разпределя печалба. Средствата от дарения за покриване на разходите се изразходват за подготовка и организация на играта и закупуване на декори и материали.

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС Ви информираме за следното: 

  • Събраните данни се ползват единствено за целите на организиране на играта – потвърждения за записване, и друга, пряко свързана с конкретното събитие комуникация.
  • Събраните данни не се предоставят на трети лица.
  • Отговорен за съхраняването на Вашите данни е Илина Конакчиева.
  • Събраните данни няма да се използват за изпращане на непоискани тръговски съобщения, нито за каквито и да било други маркетингови цели.
  • Събраните данни ще бъдат изтрити 1 месец след края на играта на 5 септември 2019 г.  
  • Изключение на горното е в случаите, когато комуникацията с Вас продължи след този срок във връзка със събития, свързани с тази игра (напр. загубен инвентар и т.н.).
  • Имате право данните Ви да бъдат изтрити по всяко време.
  • Имате право да получите пълно копие на съхраняваните от нас Ваши данни.